Projekt "One, two, three - liczysz Ty II"

Projekt

One, two, three – liczysz Ty II”

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Cel główny projektu:

Poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przyrów, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły

- organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym 145 uczniów (74K),

- wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, 20 nauczycieli (18K),

- wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Przyrów.

Kwota dofinansowania:

241 908,75 zł

Śrdoki unijne:

228 469,37 zł

 

Wydatki ogółem/kwalifikowalne: 

268 787,50 zł

Okres realizacji projektu:

1.07.2022 r. – 30.06.2023 r.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych – klasy IV-VIII,

 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone  wykorzystaniem e-materiałow dydaktycznych – klasy I-VIII,

 

- zajęcia w formie kół zainteresowań prowadzone z wykorzystaniem e-materiałow dydaktycznych – klasy IV-VIII,

 

W ramach projektu zaplanowano:

- doposażenie pracowni szkolnych i wdrożenie nowych form nauczania opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-02
Data publikacji:2020-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1816