Projekt "One, two, three - liczysz Ty"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Projekt

One, two, three – liczysz Ty”

w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Cel główny projektu:

Poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przyrów, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 72 uczniów i 79 uczennic poprzez:

- organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym 151 uczniów (79K),

- organizację zajęć specjalistycznych w formie wsparcia dla uczniów z SPE, 16 uczniów (8K),

- wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, 6 nauczycieli (5K),

- wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,

Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Przyrów.

Okres realizacji projektu:

1.05.2020 r. – 30.06.2021 r.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone metodą blended learnig, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS – klasy IV-VIII,

zakres:

matematyka, 6 grup,

język angielski, 6 grup.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone metodą blended learnig, z wykorzystaniem e-materiałow dydaktycznych z zasobów systemu blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS – klasy I-VIII,

zakres:

matematyka, 3 grupy, klasy IV-VIII,

matematyczno-przyrodnicze, 3 grupy, klasy I-III,

język angielski, 3 grupy, klasy IV-VIII,

język angielski, 3 grupy, klasy I-III.

- zajęcia w formie kół zainteresowań prowadzone metodą blended learnig, z wykorzystaniem e-materiałow dydaktycznych z zasobów systemu blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS – klasy IV-VIII,

zakres: informatyka, 2 grupy, klasy IV –VIII.

- zajęcia specjalistyczne, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

zakres: rewalidacja, 1 grupa, klasa V,

korekcyjno-kompensacyjne, 3 grupy, klasy IV-VIII.

W ramach projektu zaplanowano:

- doposażenie pracowni szkolnych i wdrożenie nowych form nauczania opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów blended learnig, w tym stworzonych dzięki środkom EFS.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-02
Data publikacji:2020-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1450