Nasza oferta

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Nasze przedszkole sprzyja rozwojowi dziecka i jest otwarte na jego potrzeby,

 • pomagamy dziecku osiągnąć sukces,
 • uczymy dziecko jak radzić sobie z problemami,
 • wspieramy dziecko w rozeznaniu własnych emocji i ich wyrażaniu w sposób społecznie akceptowany,
 • uczymy zasad współżycia w grupie, 
 • przygotowujemy dziecko do podjęcia nauki w szkole,
 • wspomagamy rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.     

Mając wielu wychowanków chcemy każdego z nich widzieć z osobna. Obserwujemy bacznie każdego, by zobaczyć w nim wszystko to, co najlepsze,o_motyle

wzmocnić to, co pożądane i słabe, uwypuklić to, co cenne, a jeszcze nienarodzone lub niezauważone. Aby wspierać indywidualny rozwój każdego dziecka staramy się postępować zgodnie z ideą wychowania i nauczania rozwijającego. Proponujemy dzieciom treści, które nieco wyprzedzają rozwój, dzięki temu rozszerzamy możliwości dziecka, umożliwiamy mu szybkie opanowanie umiejętności, przejście od niższych do wyższych stadiów rozwojowych. Przyświeca nam maksyma:

„To, co dziś potrafisz zrobić z pomocą dorosłego, jutro zrobisz sam”

 

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.30-16.00.

 


Do dyspozycji dzieci są cztery sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, jadalnia, szatnia, dwie łazienki. Przedszkole dysponuje nowoczesnym, dostosowanym do potrzeb dzieci placem zabaw.

 

Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków:

 

 

Śniadanie 8.30

 

Obiad 12.00-12.30

 

Podwieczorek 14.30

pszczółka

Ramowy rozkład dnia dla grup 3 i 4 - latków

7:30 – 9:00

Schodzenie się dzieci. Stosowanie form grzecznościowych. Zabawy dowolne, indywidualne lub w małych zespołach, Zabawy swobodne na dywanie i przy stolikach przy niewielkim udziale nauczyciela. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe.

9:00 – 9:30

Śniadanie – zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Czynności higieniczne.

9:30 – 12:00

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju – realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, gry i zabawy organizowane i inspirowane przez dzieci.

12:00 – 13:00

Czynności porządkowe. Obiad -  zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Czynności higieniczne.

13:00 – 14:30

Odpoczynek, relaksacja, słuchanie bajek. Zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, taneczne i inne  w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem mającym trudności. Utrwalenie zdobytych wiadomości.

14:30 – 15:00

Podwieczorek. Zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniem dziecka w sali lub na powietrzu.

15:00 – 16:00

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. Czynności porządkowe. Dzieci rozchodzą się do domów.Ramowy rozkład dnia dla grup 5 i 6 - latków

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Stosowanie form grzecznościowych. Zabawy dowolne, indywidualne i w małych zespołach, Kontakty indywidualne z rodzicami wynikające z potrzeb.

8.00 – 8.30

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

8.30 – 9.00

Zabawy swobodne na dywanie i przy stolikach przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Religia. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna. Zajęcia logopedyczne.

9.00 – 11.00

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dzieci w różnych strefach rozwoju. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, gry i zabawy organizowane i inspirowane przez dzieci.

11.00 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe. Czynności higieniczne.

12.00 – 12.30

Obiad. Wdrażanie do czynności porządkowych po zakończeniu posiłku.

12.30 -14.00

Odpoczynek, relaksacja, słuchanie bajek. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem mającym trudności. Zajęcia z języka angielskiego. Zabawy organizowane i inspirowane przez dzieci.

14.00-14.30

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań.Dowolna działalność dzieci.Zabawy plastyczno - techniczne, tematyczne, pracaindywidualna i w małych zespołach. Prace porządkowe.

14.30 – 15.00

Podwieczorek. Zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniem dziecka w sali lub na powietrzu.

15.00–16.00

Zajęcia umuzykalniające. Aktywność własna dzieci, praca indywidualna w zakresie wspomagania dziecka. Dzieci rozchodzą się do domów.

pszczółka

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową. W obecnym roku szkolnym 2019/2020 pracujemy w oparciu o program :

„Nasze przedszkole” opracowany przez Małgorzatę Kwaśniewską i Wiesławę Żabę-Żabińską oraz programy dodatkowe:

 •  Program profilaktyki zdrowotnej
 • „Bezpieczny przedszkolak bezpiecznym uczniem”
 • Program ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • Program Czytające Przedszkole w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Innowacja pedagogiczna „ A,B,C czyli zabawy literami” zaspokajanie ciekawości dziecka w zakresie czytania i pisania" wg odimiennej nauki czytania  I. Majchrzak.
 • Innowacja pedagogiczna. „Jeden, dwa, trzy,liczę ja i liczysz ty” na podstawie metody „Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
 • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- międzynarodowy projekt edukacyjny
 • „Z kangurkiem Bubusiem w świat emocji” -  program edukacji emocjonalno-społecznej dla dzieci przedszkolnych.
 • „Zabawy z językiem angielskim” - program  dla dzieci w wieku przedszkolnym

2

W naszym przedszkolu obok podstawowej opieki, dziecko w formie zabawy i relaksu może zdobyć wiele wiadomości oraz rozwinąć swoje zainteresowanie w zakresie mowy i myślenia, pojęć matematycznych, edukacji społeczno- moralnej, zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, kulturowo-estetycznej, muzycznej. W pracy wychowawczej szczególną uwagę zwracamy na kulturę osobistą, pozytywny stosunek do rówieśników oraz wspieranie rodziny w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi. Przedszkolaki mają możliwość obcowania ze sztuką podczas organizowanych imprez wyjazdowych i  na  terenie placówki.  Aby  dzieci czuły się  dobrze  w otaczającym świecie, staramy się podtrzymywać i wzmocnić ich naturalny kontakt z przyrodą poprzez spacery i wycieczki.Spełniając Państwa oczekiwania jak również troszcząc się o całościowy rozwój Państwa dzieci zachęcamy do korzystania z zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów:

1

Zajęcia dodatkowe

 

 • język angielski w każdej z grup,

 • zajęcia z logopedą dla wszystkich dzieci wymagających terapii logopedycznej,

 • religia dla 5 i 6 –latków,

 • zajęcia umuzykalniające w każdej z grup,

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w miarę potrzeb,

 • gimnastyka korekcyjna dla 5 i 6-latków.

W przedszkolu wykorzystywane są  nowoczesne metody warunkujące wszechstronny rozwój dziecka

Do metod tych należą m.in.:

 • Dziecięca matematyka – metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej,

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne - zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,

 • Metoda ekspresji twórczej R.Labana,

 • Metoda ekspresji ruchowej– metoda  K.Orffa zabawy muzyczno-ruchowe rozwijające inwencję twórczą dzieci,

 • Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania,

 • Techniki parateatralne (drama, techniki zmiany ról, pantomima,  teatrzyk kukiełkowy, zabawy paluszkowe),

 • Zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze,

 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona - program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się

   

  Tradycją naszego przedszkola są obchodzone święta i uroczystości przedszkolne:

   

  • Spotkanie z Mikołajem

  • Dzień Babci i Dziadka,

  • Bal Karnawałowy,

  • Powitanie wiosny,

  • Dzień Rodziny – Piknik Rodzinny

  • Dzień Dziecka,

  • Pożegnanie dzieci sześcioletnich

   

  Co roku przedszkole organizuje wyjazd do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

   

  Drodzy Rodzice!

   

  Zachęcamy do aktywnej współpracy.

   

  Czekamy na Państwa propozycje, pomysły, projekty i uwagi, które moglibyśmy wykorzystać, aby nasze przedszkole stawało się jeszcze lepszym miejscem dla rozwoju Waszych dzieci!

   

  Prosimy dzielić się z nami wszelkimi pomysłami, wrzucając je
  do znajdującej się w  przedszkolu „SKRZYNKI POMYSŁÓW”.

   

  Informacje tam pozostawione staną się dla nas bazą do doskonalenia pracy własnej  i przedszkola.

   

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-05
Data publikacji:2016-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4907