I Gminny Konkurs Wiedzy „DZIEJE PRZYROWA”

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 stycznia 2019

 Regulamin konkursu:

Organizatorzy:

1. Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w 2019 roku 650. rocznicy nadania praw miejskich miejscowości Przyrów przez króla Kazimierza III Wielkiego na zamku
w Olsztynie, w czwartek 15 marca 1369 r.

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyrowie, we współpracy
z Urzędem Gminy w Przyrowie oraz Honorowym Komitetem obchodów 650. rocznicy lokacji Przyrowa.

3. Konkurs objęli honorowym patronatem:

Wójt Gminy Przyrów,

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie,

Przewodniczący Honorowego Komitetu obchodów 650. rocznicy lokacji Przyrowa.

Cele konkursu:

- upamiętnienie 650. rocznicy lokacji miasta Przyrowa,

- upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji Przyrowa i gminy Przyrów,

- popularyzacja tematyki historycznej i przypomnienie najważniejszych wydarzeń  związanych z Przyrowem i gminą Przyrów w latach 1369-2019,

- budowanie wśród uczestników konkursu świadomości o przynależności do wspólnoty lokalnej,

- upowszechnienie znajomości sławnych postaci związanych z historią Przyrowa i gminą Przyrów (król Kazimierz Wielki, Jakub Rechicki, królowie potwierdzający przywileje Przyrowa, partyzanci ziemi przyrowskiej, księża zasłużeni dla parafii przyrowskiej, Feliks Krykowski, por. Bronisław Kluza)

- upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków architektury, malarstwa, rzeźby i walorów turystycznych Przyrowa i gminy Przyrów,

- rozwijanie zainteresowań uczniów.

Adresaci konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas: IV, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów III klasy gimnazjum z terenu gminy Przyrów.
 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w parach, w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-V-VI oraz uczniowie klas VII-VIII i III gimnazjum
 3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie sześcioro uczestników (3 pary) w każdej
  z dwóch kategorii wiekowych. ZS-P w Przyrowie z uwagi na liczbę uczniów może zgłosić dwukrotnie więcej uczestników tj. dwanaścioro (6 par) w każdej kategorii wiekowej.
 4. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
 5. Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest jej zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez opiekuna reprezentacji szkoły do dnia
  1 marca 2019 r.
  i dostarczenie go do sekretariatu ZS-P w Przyrowie lub przesłanie drogą elektroniczną (scan zgłoszenia) na adres zs_sekretariat@przyrow.pl
 6. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Każdy uczestnik konkursu oraz opiekun są zobowiązani wypełnić „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych’’ i dostarczyć ten druk do Organizatora w dniu przeprowadzenia konkursu.
 8. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Zakres tematyczny konkursu:

W konkursie sprawdzane będą wiadomości dotyczące następujących obszarów wiedzy:

- historia Polski za czasów panowania Kazimierza Wielkiego

- lokacja Przyrowa i jej okoliczności,

- rozwój miasta Przyrowa do czasów potopu szwedzkiego,

- pierwsze wzmianki historyczne n/t miejscowości z terenu gminy Przyrów,

- losy miasta pod zaborami,

- okoliczności odebrania Przyrowowi praw miejskich,

- Przyrów w okresie powstań narodowych,

- Przyrów w czasie I wojny światowej

- Gmina Przyrów w Polsce odrodzonej (1918-1939),

- Przyrów i okolice w okresie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej (1939-1945),

- historia Przyrowa i gminy Przyrów w latach 1945-1989,

- Przyrów i Gmina Przyrów w czasach współczesnych (do 2018 r.),

- dzieje parafii pw. Św.  Doroty w Przyrowie,

- historia szkół z terenu Gminy Przyrów,

- zabytki architektury, malarstwa i rzeźby oraz skarby przyrody Przyrowa, Gminy Przyrów
 i jej okolic,

- sławne postaci związane z Przyrowem (król Kazimierz Wielki, Jakub Rechicki, królowie potwierdzający przywileje Przyrowa, partyzanci ziemi przyrowskiej, księża zasłużeni dla parafii przyrowskiej, Feliks Krykowski, por. Bronisław Kluza).

Termin, miejsce i tryb rozegrania konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się w czwartek, 7 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie przy ulicy Szkolnej 44 – sala multimedialna,
 2. Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 3. Uczniowie w czasie trwania konkursu będą rozwiązywać w parach multimedialny test wiedzy. Pytania do testu opierać się będą wyłącznie na wiedzy zawartej
  w podanych materiałach do historii Przyrowa i gminy Przyrów zamieszczonych na stronie www. szkola.przyrow.pl w zakładce I Gminny Konkurs Wiedzy
  „Dzieje Przyrowa”, do dnia 4 lutego 2019 r.
 4. Przewiduje się 6 rund pytań, po 5 pytań w każdej rundzie (w sumie 30 pytań konkursowych),
 5. W każdej z rund pytania będą miały kilka wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa,
 6. Uczniowie będą udzielali odpowiedzi na pytania przy pomocy specjalnych pilotów wybierając przyciskiem na pilocie jeden z wariantów odpowiedzi
 7. Przy udzieleniu odpowiedzi liczy się poprawność oraz szybkość jej udzielenia
 8. Do rundy finałowej przechodzą dwa duety (najlepsze i najszybsze) z kategorii klas IV, V i VI oraz VII, VIII i III gimnazjum
 9. Runda finałowa składa się z 6 wylosowanych pytań, na które uczestnicy odpowiadają wybierając wariant poprawnej odpowiedzi.
 10. W razie konieczności zostanie rozegrana dogrywka w formie uzgodnionej przez organizatorów.

Nagrody:

 1. Organizatorzy zapewniają cenne nagrody książkowe oraz dyplomy dla członków zwycięskich duetów w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i podziękowania dla nauczycieli opiekunów uczniów.
 2. Laureaci konkursu otrzymają także nagrody rzeczowe ufundowane przez patronów konkursu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

Materiały dydaktyczne do konkursu dostępne do pobrania poniżej oraz na stronach internetowych:

 1. www. jura-ppj.pl/Echa historii/Przyrów/Artykuł o poruczniku Bronisławie.Kluzie
 2. www.prafiaprzyrow.pl/zakładka historia parafii
 3. www.przyrow.pl/o gminie/historia
 4. http://przyrow.pl/zabytki
 5. http://przyrow.pl/srodowisko
 6. http://przyrow.pl/polozenie
 7. http://szkola.przyrow.pl/p,80,historia-szkoly
 8. http://szkola.przyrow.pl/p,77,historia-szkoly
 9. http://szkola.przyrow.pl/p,87,historia-hali
 10. http://szkola.przyrow.pl/p,83,historia-przedszkola

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-29
Data publikacji:2019-01-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:841